top of page

Cynllun Rheoli Traethlin 2

Aerial Photo of a Coast

Strategaethau Rheoli

  1. Cynnal y Llinell: Mae Cynnal y Llinell yn strategaeth rheoli arfordirol sydd â'r nod o warchod safle presennol y draethlin trwy weithredu strwythurau peirianneg caled fel morgloddiau a grwynau. Ei brif nod yw amddiffyn ardaloedd datblygu a seilwaith rhag erydiad ac ymchwyddiadau storm. Er ei fod yn effeithiol yn diogelu asedau gwerthfawr, gall gyflwyno heriau amgylcheddol ac ariannol oherwydd ei effaith ar brosesau arfordirol naturiol a chost uchel adeiladu a chynnal a chadw.
     

  2. Adlinio a Reolir: Mae Adlinio a Reolir yn ddull strategol sy'n golygu caniatáu enciliad rheoledig y draethlin i safle mwy cynaliadwy. Mae'r dull hwn yn aml yn cynnwys torri neu addasu amddiffynfeydd arfordirol presennol i greu cynefinoedd rhynglanwol a chorsydd heli newydd. Gan gydbwyso amddiffyniad arfordirol ag adferiad ecolegol, ystyrir bod Adlinio a Reolir yn ecogyfeillgar ac yn gost-effeithiol, er y gallai fod angen adleoli seilwaith presennol a gellir wynebu gwrthwynebiad gan gymunedau yr effeithir arnynt.
     

  3. Dim Ymyrraeth Weithredol: Mae'r strategaeth Dim Ymyrraeth Weithredol yn golygu ymatal rhag camau bwriadol i amddiffyn y draethlin, gan ganiatáu i brosesau naturiol ffurfio'r arfordir. Yn addas ar gyfer ardaloedd arfordirol llai datblygedig neu lai gwerthfawr, mae'r dull hwn yn derbyn colli tir ac eiddo dros amser. Er ei fod yn osgoi'r costau sy'n gysylltiedig ag ymyrraeth, gall arwain at enciliad graddol y draethlin, gan effeithio ar amgylcheddau naturiol a dynol.
     

  4. Symud y Llinell: Mae Symud y Llinell yn strategaeth ragweithiol sy'n ceisio ymestyn y draethlin tua’r môr trwy fesurau fel maeth traethau a morgloddiau ar y môr. Mae'r dull hwn yn gwella byffrau naturiol yn erbyn erydiad ac ymchwyddiadau stormydd, gan greu atebion sy'n ddeniadol ac yn ecogyfeillgar yn aml. Fodd bynnag, mae angen cynnal a chadw parhaus, a rhaid ystyried heriau fel dod o hyd i ffynonellau gwaddodion addas ac effeithiau posibl ar ecosystemau morol yn ofalus.

Mae gan bob uned bolisi CRhT ddisgrifiad is-bolisi penodol sy'n disgrifio yn fanylach sut olwg fydd ar y strategaeth a neilltuwyd ym mhob ardal. Am fwy o wybodaeth am hyn, ewch i dudalen Cynlluniau Rheoli Traethlin CNC neu dudalen Map Perygl Erydu Arfordirol CNC.

Birds

Croesawu’r Newid Patrymol

Nid yw'r status quo yn gynaliadwy.

Fideo drwy garedigrwydd Fforwm Grŵp Arfordirol Cymru.

Allwn ni ddim parhau fel yr ydym wedi bod yn gwneud. Mae'r status quo presennol o ran rheoli traethlin yn wynebu heriau digynsail oherwydd newid yn yr hinsawdd a lefelau'r môr yn codi, gan olygu bod y strategaethau presennol yn mynd yn gynyddol anghynaladwy. Mae'r bygythiadau cynyddol yn ei wneud yn ofynnol i gefnu ar arferion confensiynol a throi at ddull mwy cynhwysfawr, cynaliadwy. Mae stormydd a lefel y môr yn codi, sy’n cael eu dwysáu gan yr hinsawdd, yn gwneud amddiffynfeydd ar raddfa fwy a mwy soffistigedig yn angenrheidiol, sydd yn aml yn golygu buddsoddiadau ariannol sylweddol heb fawr o fudd a hirhoedledd. Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, mae newid patrymol ar y gweill, sy’n pwysleisio cadw uniondeb, tegwch a gwytnwch arfordiroedd, eu cymunedau a'u hecosystemau. Mae'r dull esblygol hwn yn ceisio cysoni gweithgareddau dynol â phrosesau arfordirol naturiol, gan feithrin cydbwysedd sy'n sicrhau hyfywedd hirdymor tra’n lliniaru effeithiau niweidiol newid yn yr hinsawdd. Mae'r pwyslais nid yn unig ar gryfhau yn erbyn newidiadau amgylcheddol ond ar groesawu atebion arloesol, cynaliadwy sydd o fudd i'r amgylchedd a thrigolion yr arfordir. Mae'r Cynllun Rheoli Traethlin a'i strategaethau rheoli cysylltiedig yn y tymor byr, canolig a hirdymor yn croesawu'r newid hwn ac mae'n fframwaith ar gyfer cyflawni arfordir cynaliadwy.

A bar chart showing changes in management strategy across the short-, medium-, and long-term epochs. Over time, the number of policy units (areas) assigned the Hold the Line strategy will decrease, while the number assigned the Managed Realignment or No Active Intervention strategies will increase. In the SMP20 area there are no policy units assigned the Advance the Line strategy now, or in future epochs.
bottom of page